"Godfather Night" - Hilton Hotel,  Giardini Naxos (Me)
28 aprile 2013